:: بایگانی بخش قوانین بین المللی: ::
:: کنوانسیون بین المللی حقوق معلولین - ۱۳۸۶/۵/۷ -
:: اعلامیه ی جهانی حقوق بشر - ۱۳۸۶/۵/۷ -